Obchodní podmínky


obchodní společnosti Krotitelé SEO s.r.o., se sídlem Na Nivách 956/2, Praha 4 - Michle, 141 00, identifikační číslo: 01614029, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, čísle vložky 209091, tel. +420 241 743 000, adresa elektronické pošty: info@ipobocka.cz , bankovní účet: 2000441745/2010, www.seo-expert.cz pro poskytování Služby iPobočka a souvisejících služeb

1. Vymezení některých pojmů

1.1. Pro účely těchto obchodních podmínek (dále jen "obchodní podmínky") včetně tohoto ustanovení a veškerých smluvních vztahů, mají níže uvedené pojmy následující význam:

Poskytovatelem je obchodní společnost Krotitelé SEO s.r.o., IČ 01614029, DIČ CZ016140291, se sídlem Na Nivách 956/2, Praha 4 - Michle, 141 00.

Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, které Poskytovatel poskytuje Službu iPobočka na základě Objednávky Služby iPobočka a souvisejících služeb podané prostřednictvím sítě Internet on-line na webové stránce www.iPobocka.cz nebo písemně. Za Objednatele se považuje též reklamní či mediální agentura (na základě závazkového vztahu s Poskytovatelem).

Služba iPobočka zahrnuje postup vytváření a upravování webových stránek ve vlastnictví Poskytovatele na jím registrované a zvolené doménové jméno způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování ve fulltextových internetových vyhledávačích, přičemž Poskytovatel vytváří obsah těchto webových stránek texty s cílem maximální optimalizace pro fulltextové internetové vyhledávače za účelem zvýšení poptávky po nabízených službách/produktech Objednatele prostřednictvím takto vytvořené webové stránky Poskytovatele.

Garance návštěvnosti je závazek Poskytovatele spočívající v přivedení předem stanoveného počtu návštěvníků během předem nestanovené doby na webové stránky vytvořené Poskytovatelem za účelem poskytování Služby iPobočka Objednateli, přičemž tento garantovaný počet návštěvníků webových stránek se odvíjí od varianty Služby iPobočky, kterou si Objednatel zvolí z nabídky Poskytovatele.

Aktivace Služby iPobočka je zprovoznění Služby iPobočky ze strany Poskytovatele, kterou Poskytovatel pro příslušnou iPobočku Objednatele provede po úhradě příslušné ceny stanovené Poskytovatelem za takto objednanou službu ve variantě zvolené Objednatelem, pokud není v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak.

Optimalizace webových stránek pro fulltextové internetové vyhledávače je metoda, jejímž účelem je dosáhnout v těchto fulltextových internetových vyhledávačích co nejvyšší pozice na zvolená klíčová slova.

Klíčovým slovem se pro účely obchodních podmínek rozumí slovo uvedené a požadované Objednatelem ve tvaru s diakritikou bez ohledu na velikost písmen, přičemž každé slovo nebo slovní spojení musí být odděleno čárkou. Klíčové slovo může být jednoslovné a/nebo může obsahovat víceslovní spojení několika slov/anebo číslic.

Neúčinné Klíčové slovo je takové slovo nebo slovní spojení, jehož realizace pro Službu iPobočky nevede k dosažení Garance návštěvnosti nebo by vedlo jen při vynaložení úsilí a prostředků Poskytovatelem, které jsou zjevně nepřiměřené ceně za úhradu poskytované služby Objednateli.

Smlouva upravuje závazkový vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem, zejména vzájemná práva a povinnosti, přičemž nedílnou součástí této Smlouvy jsou obchodní podmínky a odeslaná objednávka Objednatelem.

Smluvní strany – tímto označením se rozumí strany, které spolu uzavřely Smlouvu. Tento pojem může být používán také v jednotném čísle, přičemž označením Smluvní strana se rozumí jedna ze stran, které spolu uzavřely Smlouvu.

Pracovní den – znamená den, který není sobotou, nedělí, dnem pracovního volna ani dnem pracovního klidu ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

1.2. Význam pojmů uvedených v bodu 1.1. obchodních podmínek se použije pro užití těchto termínů jak v jednotném tak i v množném čísle a při jejich výkladu se pouze přihlédne k okolnostem, pro které je příslušný pojem v jednotném či množném čísle užit.

1.3. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy a závazným způsobem upravují vztahy vzniklé mezi Smluvními stranami při poskytování Služby iPobočky a souvisejících služeb.  Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Smluvních stran při využívání webové stránky Poskytovatele umístěné na webové adrese www.iPobocka.cz a další související právní vztahy. Poskytovatel poskytuje Objednateli Službu iPobočky na základě objednávky, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě a obchodních podmínkách.

1.4. Objednatel a Poskytovatel se dohodli, že úkony v jiné než písemné formě, s výjimkou bodu 10.8.  obchodních podmínek, které učinila některá ze Smluvních stran vůči Smluvní straně druhé, nejsou platné.

1.5. Pokud je provedení určitého úkonu mezi Smluvními stranami vázáno na lhůtu určenou podle dní, pak se těmito dny rozumí pouze Pracovní dny, jiné dny se do běhu lhůty nezapočítávají.

1.6. Smlouvu lze kteroukoliv ze Smluvních stran vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je třicetidenní  a počíná běžet jejím doručením druhé Smluvní straně podle bodu 7.2. obchodních podmínek. Účinnost Smlouvy končí uplynutím výpovědní lhůty.

2.  Objednávka a informace o uzavřené Smlouvě

2.1. Objednávka Služby iPobočka vzniká vyplněním objednávkového formuláře umístěného na www.iPobocka.cz. Touto objednávkou vyslovuje Objednatel, stejně jako Poskytovatel, svůj závazek řídit se obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí Smlouvy. Objednatel je dostatečným způsobem upozorněn Poskytovatelem na obchodní podmínky. Objednatel má povinnost se s jejich obsahem seznámit ještě před vlastním uskutečněním objednávky.

2.2. Pro objednání Služby iPobočka Objednatel vyplní objednávkový formulář na webové stránce Poskytovatele www.iPobocka.cz. Podmínkou platnosti takové objednávky je řádné vyplnění veškerých náležitostí, které objednávkový formulář předepisuje. Objednatel si sám zvolí, zda vyplní objednávkový formulář na webové stránce Poskytovatele a tento odešle na jeho elektronickou adresu nebo objednávkový formulář z webové stránky Poskytovatele vytiskne, vyplní požadované údaje a podepsanou objednávku odešle prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla Poskytovatele.

2.3. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • přehledu variant Služeb iPobočka, z nichž Objednatel on-line zaškrtnutím/kliknutím zvolí požadovanou variantu pro poskytování služeb a napíše do objednávky zvolený počet požadovaných Klíčových slov oddělených čárkou,
 • Garanci návštěvnosti s uvedením počtu přivedených návštěvníků na Poskytovatelem vytvořené webové stránky,
 • maximálním počtu Klíčových slov, na něž se bude cílit a vytvářet obsah vytvořené webové stránky s tím, že jedno Klíčové slovo představuje standardní délku textu v rozsahu jedné normostrany,
 • dodání Aktivace Služby iPobočky,
 • cenu za Služby iPobočky vyčíslenou s příslušnou sazbou daně z přidané hodnoty (dále jen „Cena“).

2.4. V případě, že Objednatel v objednávkovém formuláři vyplní (zadá) více Klíčových slov než připouští Objednatelem zvolená varianta, Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel se bude řídit jen takovým počtem Klíčových slov, které připouští varianta Služby iPobočky zvolená Objednatelem podle doručeného objednávkového formuláře s tím, že rozhodující pro výběr Klíčových slov bude jejich pořadí, počítaje od prvního.

2.5. V případě, že Objednatel v objednávkovém formuláři nevyplní (nezadá) žádné Klíčové slovo nebo vyplní (zadá) jejich neúplný počet, navrhne Poskytovatel Objednateli příslušný počet Klíčových slov v rozsahu objednané varianty Služby iPobočky. Poskytovatel odešle takový návrh Objednateli po zaplacení Ceny. V případě, že se Objednatel k návrhu Klíčových slov zaslanému Poskytovatelem nevyjádří ve lhůtě 3 dnů, má se za to, že Objednatel souhlasí s užitím Klíčových slov navržených Poskytovatelem. V takovém případě si Poskytovatel vyhrazuje právo odložit počátek běhu lhůty dodání Aktivace Služby iPobočky do prvního dne následujícího po uplynutí této lhůty.  K návrhu/vyjádření Objednatele na/k užití Klíčových slov zaslaných po této lhůtě nemusí Poskytovatel přihlédnout.

2.6. Objednatel souhlasí s tím, že v případě vyplnění (zadání) Neúčinných Klíčových slov, Poskytovatel následně po zaplacení Ceny, obratem zašle Objednateli návrh na opravu, změnu, příp. doplnění Neúčinných Klíčových slov. V případě, že se Objednatel k návrhu zaslanému Poskytovatelem nevyjádří ve lhůtě do 3 dnů, má se za to, že Objednatel souhlasí s užitím Klíčových slov navržených Poskytovatelem. V takovém případě si Poskytovatel  vyhrazuje právo odložit počátek běhu lhůty dodání Aktivace Služby iPobočky do prvního dne následujícího po uplynutí této lhůty.  K návrhu/vyjádření Objednatele na/k užití Klíčových slov zaslaných po této lhůtě nemusí Poskytovatel přihlédnout.

2.7. Poskytovatel si vyhrazuje právo doručenou objednávku Objednatele odmítnout bez uvedení důvodu. Odmítnutí objednávky provede Poskytovatel na elektronickou adresu Objednatele uvedenou v objednávce nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sdělenou Objednatelem.

2.8. Před zasláním objednávky Poskytovateli je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře Objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost Objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Objednávku odešle Objednatel Poskytovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat moji objednávku“. Objednatel zaručuje, že veškeré údaje, které o sobě poskytuje Poskytovateli jsou pravdivé, úplné, přesné a správné.

2.9. Po přijetí objednávky je Poskytovatelem obratem zasláno na adresu elektronické pošty Objednatele potvrzení objednávky s uvedením specifikace objednané Služby iPobočky a současně je Objednateli zaslána výzva k platbě. Výzva k platbě obsahuje veškeré údaje potřebné pro provedení úhrady Ceny za objednané Služby iPobočky. Objednatel uznává takto zaslanou výzvu k platbě za podklad pro úhradu Ceny a Objednatel i Poskytovatel považují tento způsob zaslání za zcela průkazný a zavazují se jej respektovat stejně, jakoby tato výzva byla zaslána v tištěné podobě.

2.10. Pokud Objednatel odešle objednávku prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je Objednateli obratem zaslána výzva k platbě podle předchozího odstavce tohoto článku.

2.11. Objednatel bere na vědomí, že Smlouva je uzavřena okamžikem úhrady Ceny. Za okamžik úhrady se považuje doba, kdy Poskytovatel obdrží platbu Objednatele.

2.12. Smlouva může být ukončena:

a) splněním Garance návštěvnosti

b) dohodou Smluvních stran

c) uplynutím výpovědní lhůty v souladu s  bodem 1.6. obchodních podmínek

d) odstoupením pro podstatné porušení Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy učiní oprávněná Smluvní strana ve stejné formě podle bodu 1.6. obchodních podmínek, v jaké lze podat výpověď. Odstoupení je účinné dnem doručení odstoupení druhé Smluvní straně, které je takový úkon adresován.

2.13. Jestliže nastane ukončení Smlouvy před splněním Garance návštěvnosti a Poskytovatel započal plnění na Službě iPobočky, je zaplacená Cena nevratná z důvodu náhrady marně vynaložených nákladů Poskytovatele souvisejících se Službou iPobočky.

2.14. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech:

a) Poskytovatel opakovaně porušuje závažným způsobem Smlouvu, přestože byl na takové porušování písemně upozorněn a byla mu poskytnuta alespoň třicetidenní lhůta na odstranění závadného stavu,

b) Poskytovatel je prokazatelně v prodlení s dodáním Aktivace Služby iPobočky, přestože byl písemně vyzván se stanovením nejméně třicetidenní lhůty na odstranění tohoto závadného stavu.

2.15. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech:

a) Objednatel porušuje závažným způsobem Smlouvu, přestože byl na takové porušování písemně upozorněn a byla mu poskytnuta alespoň třicetidenní lhůta na odstranění závadného stavu,

b) Objednatel je v prodlení s úhradou peněžité povinnosti déle než 30 dnů.

3. Práva a povinnosti Poskytovatele

3.1. Poskytovatel se zavazuje umístit Službu iPobočky na doménové jméno, které je registrované Poskytovatelem, a to po včas a řádně provedené úhradě Ceny. Doba dodání Aktivace Služby iPobočky se odvíjí od varianty Služby iPobočky zvolené Objednatelem.

3.2. Aktivaci Služby iPobočky činí Poskytovatel vždy po úhradě Ceny, a to odesláním zprávy Objednateli obsahující informace o vytvoření webové stránky, link s URL adresou webové stránky a link pro přihlášení k administraci webové stránky. Po Aktivaci Služby iPobočky je Objednatel oprávněn vytvářet pouze vlastní obsah této webové stránky výlučně v  rozsahu stanoveném Poskytovatelem a  Smlouvou.

3.3. Poskytovatel se zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení připomínek provést korekci textů dle připomínek podle bodu 4.3. obchodních podmínek.

3.4. Poskytovatel plní vůči Objednateli informační povinnost o počtu příchozích návštěvníků v rámci poskytování Služby iPobočky, a to oznámením odeslaným Objednateli prvního Pracovního dne následujícího kalendářního měsíce.

3.5. Poskytovatel je oprávněn za účelem evidence a vyhodnocování návštěvnosti v rámci poskytování Služby iPobočky využívat počítačový program Aplikaci Google Analytics obchodní společnosti Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké, umístěný a provozovaný na webové adrese: http://www.google.com/analytics.

3.6. Poskytovatel se zavazuje informovat Objednatele o všech okolnostech znemožňujících poskytování Služeb iPobočky, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy předem, tak, aby mohla být ze strany Objednatele přijata nutná opatření. To se týká zejména přerušení provozu z důvodu nutné správy síťové infrastruktury nebo přerušení dodávky energie.

3.7. Poskytovatel má právo kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany Objednatele ukončit či omezit poskytování Služby iPobočky nebo zrušit či zablokovat přístupové údaje a hesla, jestliže Objednatel:

a) poruší povinnost podle Smlouvy nebo obchodních podmínek

b) poskytne nepravdivé osobní a jiné údaje, případně neoznámí Poskytovateli jejich změnu,

c) používá Službu iPobočky v rozporu se zákonem, obchodními podmínkami a  Smlouvou nebo

d) neoprávněně poskytuje přístup na Službu iPobočky nebo údaje ze Služby iPobočky třetím osobám.

3.8. Poskytovatel je oprávněn dále omezit poskytování Služeb iPobočky na dobu nezbytně nutnou k realizaci příslušných opatření či pravomocných rozhodnutí vydaných příslušnými správními úřady nebo jinými oprávněnými orgány České republiky. Poskytovatel je dále oprávněn obecná data (neumožňující identifikaci Objednatele), která získá při poskytování Služby iPobočky, poskytovat třetím osobám, zejména pro statistické účely.

3.9. V rámci poskytované Služby iPobočky garantuje Poskytovatel Objednateli přesnou výši počtu návštěvníků na Poskytovatelem vytvořené webové stránky, ovšem bez záruky provedených objednávek na takto vytvořených webových stránkách. Pouze v případě, že prostřednictvím takto vytvořených webových stránek nebude Objednateli ke dni dosažení Garance návštěvnosti zaslána on-line objednávka po nabízených službách/produktech, zavazuje se Poskytovatel, bezplatně a na své náklady ihned prodloužit dobu poskytování Služby iPobočka Objednateli za stejných podmínek, za kterých byla uzavřena Smlouva.

4. Práva a povinnosti Objednatele

4.1. Objednatel souhlasí s tím, že Služba iPobočka bude poskytována prostřednictvím doménového jména, které zvolil a registroval Poskytovatel.

4.2. Objednatel souhlasí s tím, že návštěvníkem takto vytvořené webové stránky se pro účely poskytování Služeb iPobočky rozumí jakýkoliv příchozí návštěvník těchto webových stránek počínaje dnem Aktivace Služby iPobočky, s výjimkou Poskytovatele a jeho zaměstnanců.

4.3. Objednatel má právo do 3 dnů po Aktivaci Služby iPobočka sdělit Poskytovateli návrh připomínek k vytvořenému obsahu textu Poskytovatelem. Toto oprávnění není Objednateli přiznáno opakovaně. Na žádost Objednatele může Poskytovatel lhůtu pro sdělení těchto připomínek prodloužit.

4.4. Objednatel je povinen využívat poskytované služby v souladu s platnými právními předpisy, obchodními podmínkami a Smlouvou. Objednatel se zavazuje, že neposkytne žádné informace (zejména přístupové údaje a hesla předané Poskytovatelem) související s poskytováním Služby iPobočky neoprávněným osobám.

4.5. Objednatel se zavazuje využívat veškeré služby poskytované Poskytovatelem pouze k legálním účelům. Za porušení tohoto závazku se považuje zejména uchování, přenos nebo prezentace jakýchkoli informací, dat nebo materiálů, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky, s veřejným pořádkem, s dobrými mravy nebo se zásadami poctivého obchodního styku.

4.6. Objednatel bere na vědomí, že pornografie a obchod se sexuálně orientovanou tematikou nebo Objednatelem vytvořený odkaz (link) na webové stránky s takovým obsahem podléhá speciálním podmínkám a je nutné je před uveřejněním konzultovat s Poskytovatelem. Bez předchozí konzultace a povolení Poskytovatele je zakázáno takový obsah na Službu iPobočky umísťovat.

4.7. Objednatel se dále zavazuje nešířit informace, které by mohly poškodit Poskytovatele, jeho dobré jméno nebo třetí osobu a nepoužívat a nešířit jakékoli nástroje nebo prostředky ohrožující bezpečnost sítě Internet.

4.8. Objednatel je povinen respektovat autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví, jako například práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám. Objednatel plně a bezvýhradně odpovídá za případný rozpor jím zveřejňovaných informací a materiálů s autorským zákonem. Poskytovatel se při zjištění jakéhokoliv takového porušení autorského zákona či právních předpisů souvisejících vyhrazuje právo na okamžité přerušení poskytování Služby iPobočky až do doby sjednání nápravy Objednatelem.

4.9. Objednatel je povinen oznamovat Poskytovateli veškeré změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů neprodleně poté, co k případné změně dojde. V případě neoznámení uvedených změn Poskytovateli nese Objednatel odpovědnost za jakékoliv škody tímto vzniklé.

4.10. Objednatel bere na vědomí, že pro měření počtu návštěvníků pro Služby iPobočky Poskytovatel využívá počítačový program Aplikaci Google Analytitcs. V případě, že bude prokazatelně zjištěno, že pro evidenci a vyhodnocování návštěvnosti nelze z důvodu nedostupnosti využívat počítačový program Aplikaci Google Analytics, může Objednatel navrhnout Poskytovateli využití jiného nezávislého počítačového programu se stejnou aplikací, jinak jej za tímto účelem zvolí Poskytovatel.

4.11. Objednatel souhlasí s tím, že po dosažení Garance návštěvnosti mu Poskytovatel zašle výzvu k platbě z důvodu prodloužení Smlouvy. Jestliže Objednatel neuhradí Poskytovateli Cenu ve lhůtě splatnosti, k prodloužení doby Smlouvy nedojde a Objednatel projevil vůli, aby Smlouva zanikla. Pro tento případ zániku Smlouvy Objednatel souhlasí s tím, aby Poskytovatel webové stránky vytvořené za účelem poskytování Služby iPobočky z doménového jména odstranil nebo umožnil jejich užití jiné osobě. Objednatel se zavazuje, že nebude vůči Poskytovateli uplatňovat škodu, která mu případně vznikne takovýmto odstraněním webových stránek nebo jejího poskytnutí třetí osobě, jestliže k tomu dojde z důvodu uvedených v tomto bodu obchodních podmínek.

5. Platební podmínky

5.1. K realizaci objednávky Služeb iPobočka dojde vždy po úhradě Ceny za objednané služby v souladu s přijatou objednávkou, obchodními podmínkami a Smlouvou. Cena za Službu iPobočka musí být uhrazena v plné výši. Dojde-li k zaplacení jen části Ceny nebo obdrží-li Poskytovatel neoznačenou platbu, budou tyto platby Poskytovatelem vráceny zpět na bankovní účet, ze kterého byly odeslány.

5.2. Za řádně uhrazenou Cenu je považována platba, která je uskutečněna prostřednictvím webové stránky Poskytovatele www.iPobočka.cz s možností platby on-line prostřednictvím platební/kreditní karty, PayPal či eKonto. Při využití tohoto způsobu úhrady je Objednateli příkaz k úhradě automaticky vygenerován s předtištěnými údaji.

5.3. Za řádně uhrazenou Cenu se také považuje platba, která byla uhrazena ve výši a pod variabilním symbolem, jež byly uvedeny Poskytovatelem ve výzvě k platbě. V případě bezhotovostní platby je Cena uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele.

5.4. Po přijetí úhrady Ceny ve prospěch bankovního účtu Poskytovatele, Poskytovatel vždy obratem vyhotoví fakturu/daňový doklad a zašle ji na elektronickou adresu Objednatele uvedenou na objednávce, jinak Poskytovatel tuto fakturu/daňový doklad zašle Objednateli písemně na adresu uvedenou v objednávce.

5.5. Poskytovatel Objednateli zaručuje, že Cena je konečná a nebudou k ní účtovány žádné další skryté poplatky nebo přirážky.

6. Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu

6.1. Objednatel je srozuměn s tím, že neexistence funkční vlastnosti webové stránky, která není výslovně uvedena v rámci poskytované Služby iPobočky, se za vadu nepovažuje a Poskytovatel nebude brát zřetel na jakékoliv námitky k chybějící či jiné funkčnosti.

6.2. Vzhledem k charakteru poskytované Služby iPobočka Objednatel souhlasí s tím, že Poskytovatel nenese odpovědnost za případné škody, ztráty, dopady, efekt a snížení ekonomických a účetních ukazatelů Objednatele. Objednatel si je plně vědom principu realizace Služby iPobočka a po Poskytovateli požaduje výslovné provedení této služby v rozsahu stanoveném Smlouvou.

6.3. Objednatel souhlasí s tím, že není-li výslovně smluveno jinak, nenese Poskytovatel odpovědnost za funkčnost datové sítě, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Objednatele, za zálohování dat Objednatelem, za stav programového vybavení Objednatele.

6.4. Poskytovatel neodpovídá za přerušení nebo omezení poskytování Služby iPobočka v důsledku jednání třetích osob, zásahu vyšší moci nebo z důvodu poruchy na zařízení jiných dodavatelů. Poskytovatel neodpovídá za jím nezaviněné poruchy a výpadky sítě Internet a za případnou škodu, která v důsledku těchto skutečností Objednateli vznikne.

6.5. Poskytovatel neodpovídá za vady webové stránky, na nichž je Služba iPobočky poskytována v důsledku neoprávněných zásahů.

6.6. Objednatel je odpovědný za jím vložený obsah textů/dat po spuštění Aktivace pobočky v tom smyslu, že není oprávněn vůči Poskytovateli uplatnit odpovědnost z důvodu právních nároků třetích osob, které vzniknou na základě zveřejnění Objednatelem poskytnutých dat/textů prostřednictvím doménového jména Poskytovatele.

6.7. Objednatel bere na vědomí, že komunikace prostřednictvím sítě Internet není zcela bezpečná a že přenášené údaje mohou být napadeny nebo ztraceny a že existují určité aplikace, prostřednictvím kterých mohou třetí osoby získat přístup k informacím a datům, jež nejsou veřejně přístupné. Poskytovatel se zavazuje vyvinout maximální možné úsilí k zajištění bezpečnosti dat umístěných na doménovém jméně Poskytovatele, na nichž je Služba iPobočky realizována. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv škody vyplývající z takového přístupu třetích osob a neveřejným údajům ani za užívání výše uvedených aplikací Objednatelem.

6.8.  Objednatel a Poskytovatel se dohodli na tom, že horní hranice náhrady za veškerou škodu, tj. skutečnou škodu i ušlý zisk, která v budoucnu vznikne některé ze Smluvních stran v důsledku této Smlouvy, je stanovena ve výši poloviny Ceny za poskytovanou Službu iPobočka. Obě Smluvní strany se zavazují, že škodu, která by přesahovala tuto horní hranici, nebudou uplatňovat vůči druhé Smluvní straně.

7. Doručování

7.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence mezi Poskytovatelem a Objednatelem musí být doručena elektronickou poštou, osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Objednateli je doručováno na adresu elektronické pošty nebo na adresu uvedenou v objednávce.

7.2. Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, přičemž integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího odeslání, pokud odesílající zpráva byla vrácena jako nedoručená nebo nedoručitelná odesílající straně
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (případně osoba oprávněná za něj doručovanou písemnost převzít) písemnost převzít, a to dnem, kdy bylo učiněno odepření převzetí takové zásilky
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím deseti dnů (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení takové písemnosti nedozvěděl.
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb dnem, kdy byla odesílající zásilka vrácena odesílající straně jako nedoručitelná.

8. Ochrana informací

8.1. Poskytovatel prohlašuje, že veškeré informace, které Objednateli poskytne v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy, a které nejsou veřejně dostupné třetím osobám, jsou důvěrné a Objednatel nesmí tyto důvěrné informace prozradit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby.

8.2. Objednatel je povinen při své činnosti podle Smlouvy chránit práva k nehmotným statkům Poskytovatele i jiných subjektů, jejichž užití Poskytovatel zajistil Objednateli na základě Smlouvy.

8.3. Objednatel je dále povinen zachovávat mlčenlivost o obchodním tajemství Poskytovatele, přičemž předmět tohoto tajemství tvoří zejména: způsob tvorby ceny, obchodní a marketingové strategie, počítačové programy, databáze či ostatní technické know-how Poskytovatele. Objednatel nesmí použít obchodní tajemství pro vlastní potřebu, nesmí umožnit jeho použití pro potřeby třetích osob a dále je povinen střežit obchodní tajemství před zveřejněním nebo zneužitím jinými osobami.

8.4. Povinnosti mlčenlivosti může Objednatele zprostit jen Poskytovatel svým písemným prohlášením. Povinnost mlčenlivosti v rozsahu tohoto článku těchto obchodních podmínek trvá po dobu 3 let od skončení smluvního vztahu. Objednatel odpovídá za škodu, kterou způsobí Poskytovateli porušením povinnosti mlčenlivosti podle tohoto článku obchodních podmínek.

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1. Objednatel, který je fyzickou osobou, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje pro realizaci práv a povinností ze Smlouvy Poskytovateli oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat jeho osobní údaje uvedené ve Smlouvě pro účely informačních a účtovacích systémů Poskytovatele a pro komunikaci s Objednatelem o všech službách Poskytovatele v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy Poskytovatelem a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Objednateli.

9.2. Poskytovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

9.3. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

9.4. Zpracováním osobních údajů Objednatele může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

9.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.6. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Objednatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Poskytovateli odvolat bez udání důvodu písemným oznámením doručeným na adresu Poskytovatele.

9.7. V případě, že by se Objednatel domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel (bod 8.4. obchodních podmínek) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochanou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Objednatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, Poskytovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Poskytovatel nebo zpracovatel žádosti, má Objednatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Objednatele obrátit se se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.8. Požádá-li Objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.9. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem Poskytovatele na elektronickou adresu Objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatelem na elektronickou adresu Objednatele.

9.10. Zaměstnanci Poskytovatele jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích Objednatele, a to i po skončení pracovního poměru.

10. Ustanovení společná a závěrečná

10.1. Objednatel a Poskytovatel se dohodli, že právní vztahy související s užitím webové stránky Poskytovatele nebo založené Smlouvou se řídí vždy právním řádem České republiky a budou rozhodovány u příslušného českého soudu a soudní řízení se vede podle českého právního řádu.

10.2.  Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Objednatelem výslovně nepravené ve Smlouvě, se řídí zejména obchodním zákoníkem. V případě, že by se podle ustanovení obchodního zákoníku nejednalo o závazkový obchodní vztah, sjednávají Poskytovatel a Objednatel podle ustanovení § 262 obchodního zákoníku, že se jejich právní vztah bude řídit obchodním zákoníkem.

10.3. Poskytovatel je oprávněn uvádět Objednatele v seznamu svých referenčních uživatelů.

10.4. Objednatel vyslovuje souhlas s požitím komunikačních prostředků na dálku při uzavření Smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory)  si nese Objednatel sám.

10.5. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu jen s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy je Poskytovatel oprávněn převést na třetí osobu, s čímž Objednatel uzavřením Smlouvy vyjadřuje souhlas. Účinky převodu práv a povinností na třetí osobu nabývají vůči Objednateli účinnosti dnem doručení takového oznámení ze strany Poskytovatele.

10.6. V případě, že jedno nebo více ustanovení obchodních podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení obchodních podmínek, která budou vykládána tak, jak kdyby tato nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Objednatel a Poskytovatel souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu obchodních podmínek.

10.7. Smlouva, obchodní podmínky a objednávka jsou vyhotoveny v českém jazyce.

10.8. Poskytovatel je oprávněn jednostranně provést změnu nebo doplnění obchodních podmínek jakož i rozsah poskytovaných služeb. Každá taková změna a/nebo doplnění nabývá účinnosti uveřejněním na webové stránce www.iPobocka.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

10.9. Tyto obchodní podmínky jsou zveřejněny v platném znění na webové stránce www.ipobocka.cz/obchodni-podminky. Nedílnou součástí obchodních podmínek je Reklamační řád umístěný na webové stránce www.ipobocka.cz/reklamacni-rad.

10.10. Číslo obchodních podmínek pro jejich jednoznačnou identifikaci a evidenci: IPOBOCKA.20110101.001.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.01.2011, vydala společnost SEO Expert a.s. nyní Krotitelé SEO s.r.o.


Zhubněte natrvalo

Zhubněte natrvalo

Trápí Vás nadváha? Nevíte si rady s přebytečnými kily? Nechte si poradit na iPobočce...

Lyžování Krušné hory

Lyžování Krušné hory

Zima se nám hlásí. Je čas vyrazit na hory. Lyžování v Krušných horách se stává fenoménem. Kvalitně...

Levné základové desky

Levné základové desky

Vyhotovení základové desky pro Váš nový dům, není zrovna obvyklý produkt pro prodej na internetu. iPobočka...--

+

Dotazník


Uvažujete o zřízení služby iPobočka?

Odeslat